Frågor

Postat: 2010-04-07 11:38

Hej!
Vi är en skolklass som har frågor till er.
Är det svårt att få jobb efter det att man gjort något brottsligt?
Vilka åtgärder vidtar ni när någon vuxen i en familj slår ett barn?
Hur långt straff kan ungdomsvård ge?
Vad menas med straffmyndig när man måste vara 18 för att komma till fängelse?
Om man begår flera brott vid upprepade tillfällen som minderårig,vad händer då?
Vilket straff är det mildaste resp. hårdaste man kan få som minderårig?
Vilka anledningar finns för fosterhemsplacering?
Vad krävs för att bli omyndigförklarad?

s1b

Kommentarer

Postat: 2010-04-07 15:00

Hej

Vad roligt att ni har hittat hit. Vi ska försöka besvara era frågor så gott vi kan.

Om man har blivit dömd för en brottslig handling kan det få vissa effekter när man kommer ut på arbetsmarknaden. Det börjar bli allt vanligare att arbetsgivare begär, av den som söker ett arbete, drogtest och utdrag ur belastningsregistret. Om man vill bli polis får man inte vara straffad sedan tidigare. Vissa verksamheter som riktar sig till barn och unga kräver också utdrag ur belastningsregistret. Dock är belastningsregistret sekretesskyddat och det är bara den det berör som kan begära ut uppgifterna.

Om det kommer till socialtjänstens kännedom om att ett barn far illa i sin familj, exempelvis blir slagen i hemmet så kommer socialtjänsten i första hand göra en bedömning om det finns skäl till att en utredning öppnas. Om en beslut fattas att öppna utredning, utreder socialtjänsten bland annat hur barnet mår och har det i sin familj samt föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt barn. Socialtjänsten kommer även vid allvarligare misshandel av barn att anmäla detta till polisen.

Att vara straffmyndig eller straffbar som det heter nu för tiden betyder att en person i lagens mening är kapabel till att skilja på vad som är rätt och fel och kan ta ansvar för sina handlingar. I Sverige kan en person vara straffbar utan att vara juridiskt myndig, det vill säga ej ha fyllt 18 år. Straffbarhetsåldern i Sverige är 15 år. Den som är mellan 15 och 18 år kan inte dömas till fängelse om det inte finns synnerliga skäl för det. Unga mellan 15 och 18 år döms företrädesvis till sluten ungdomsvård.

Om man begår flera brott som minderårig brukar både polisen, rättsväsendet och socialtjänsten att kopplas in. Polisen utreder vad det rör sig om för brott, sedan beslutar tingsrätten om den minderåriga ska dömas till vård inom socialtjänsten eller om den minderårige ska få någon annan straffrättslig påföljd som samhällstjänst eller sluten ungdomsvård. Ungdomar under 15 år som gör sig skyldiga till flera brott kan inte dömas till påföljder genom vårt juridiska system utan tas om hand av socialtjänsten genom (LVU) lag med särskilda bestämmelser om vård av unga på grund av sitt eget beteende.

Minderårig är man i Sverige från födseln till sin 15:e födelsedag; omyndig till sin 18:e födelsedag. Som omyndig (från och med15 år) kan man dömas till böter för mindre brottsliga förseelser, den allvarligaste påföljden är när man dömer omyndiga till sluten ungdomsvård (LSU). LSU används från att den unge är 15 tills att denna fyller 17 år. Tiden då man sitter frihetsberövad kan variera från 14 dagar till 4 år, detta beslut fattas av tingsrätten.
Det kan finnas olika anledningar till varför man placerar barn och unga i fosterhem. Det kan handla om att den miljö som de bor i inte är tillräckligt bra eller så kan det handla om barnet/den unges eget beteende, eller en kombination av de båda. Barn och unga kan placeras i fosterhem på frivillig väg, det vill säga med stöd av socialtjänstlagen (SoL) men de kan även placeras med tvång genom Lag med bestämmelser om vård av unga (LVU). Det sistnämnda kan bli aktuellt då barnet eller föräldrarna inte samtycker till vården.
Omyndigförklaring avskaffades i Sverige 1989 och ersattes med förvaltarskap. Personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk sjukdom eller andra funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få god man eller förvaltare. Förvaltarskapet innebär att personen helt förlorar sin rättshandlingsförmåga, det vill säga förmågan att ingå avtal med mera, i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Syftet med att tillsätta en förvaltare är att skydda personens egendom och ekonomiska intressen. Den som har ett behov av hjälp av god man eller förvaltare ansöker själv eller via överförmyndarnämnden hos tingsrätten om att en sådan ska utses.

Hoppas att ni fått svar på era frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter