Sekretess

Vilka lagar har de som jobbar på soc över sig när det gäller sekretess? Får de lov att bryta sin sekretess och gå vidare med något ärende om det inte rör att ett barn som är under 18 år far illa?
Måste de anmäla om något kommer fram om att det har hänt när man var under 18?
Eller ja som sagt, av vilka anledningar (om de får) får de lov att bryta sin sekretess och gå vidare med ett ärende?

Anna

Kommentarer

Hej

Först och främst vill vi betona att det råder stark sekretess inom socialtjänsten. Sekretess innebär enkelt uttryckt att man inte har rätt att avslöja en uppgift vare sig muntligt, skriftligt eller på annat vis. Sekretessbestämmelserna finns som ett skydd för den enskilde och som huvudregel gäller inte sekretess mot den enskilde själv. Den enskilde kan genom att ge sitt samtycke välja om en uppgift ska lämnas ut till någon annan.
Precis som du skriver så kan dock socialtjänsten bryta sekretessen om man får kännedom att ett barn under 18 år far illa.

Alla som arbetar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Tystnadsplikten är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra. I 15 kap socialtjänstlagen kan man läsa vidare om tystnadsplikten:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453#K15

I detta kapitel står det därtill att offentlighets- och sekretesslagen gäller i de allmännas verksamhet. I 26 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen står det att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Hela offentlighets- och sekretesslagen kan du läsa via länken nedan:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:400

Om man ändå röjer en sekretesskyddad uppgift så gör man sig dels skyldig till en kränkning av den enskilda och dels till brott mot lagen. För brott mot tystnadsplikten kan man dömas till böter eller fängelse.

Vidare finns det bestämmelser om när denna sekretess kan brytas. Utifrån det du skriver så kan vi inte se att det skulle finnas några skäl att bryta sekretessen.

Vi hoppas att vi har besvarat din fråga och du är välkommen åter om du undrar över något mer.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter