Hur Mycket Kan Man Förvänta Sig Av Sin Man?

Hejsan

Jag är väldigt orolig över en väns situation. Jag vill inte gå in för mycket på detaljer eller så med min vän är gift med en kvinna som är svårt sjuk (kronisk neurologisk sjukdom) och hon kan i princip inte göra något i hemmet.
Jag vet att dom tidigare (flera år sen) sökt hemtjänst men inte fått någon hjälp pga äktenskapsbalken. Som jag förstått det så är han skyldig att ta hand om sin fru.

Min fråga är nu vart gränsen går. Jag är orolig över honom. Att han ska bli sjuk eller utbränd som dom har det nu. Här är över 60 år gammal och drar ett otroligt tungt lass med såväl heltidsjobb för att försörja dem (hon är sjukpensionär med låg inkomst) samt att göra allt i hemmet och allt som har med hennes vård att göra.

Så ja, min fråga är, vart går gränsen. Har man inte någon rätt till hjälp via hemtjänsten när man är gift? Har man inte rätt till någon typ av stöd/hjälp/avlastning när man är gift?

Tacksam för svar
// En orolig vän

Orolig vän

Kommentarer

Hej

Det är fint att höra hur mycket du bryr dig om din vän och att du gör vad du kan för att hjälpa honom. Vi förstår att du är mycket orolig för honom och för hans hälsa och du gör helt rätt i att ta reda på vad han har för rättigheter.

Enligt äktenskapsbalken 1 kap 2§ har makar ansvar för varandra. Detta innebär bland annat att makar har ett gemensamt ansvar för hem och hushåll. När det gäller personlig omvårdnad som exempelvis hjälp med hygien, dusch, klädsel och toalettbesök så görs det alltid en individuell bedömning av vad man har rätt till. Denna hjälp anses inte åligga make eller maka.

Du skriver att din vän arbetar heltid samtidigt som han tar hand om sin fru och deras gemensamma hushåll. Hans fru kan därför ansöka om hjälp med att tillreda exempelvis måltider och hon kan även ansöka om trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp från hemtjänst. Därefter görs en individuell bedömning utifrån just deras situation.

Det finns också möjlighet för din väns fru att ansöka om bistånd till avlösarservice upp till tolv timmar i månaden. Det kan till exempel handla om att din vän har ett ärende och inte kan lämna sin fru ensam.

För att ansöka om insatser så vänder man sig till vård och omsorg i sin stadsdel. Om man inte vet vilken stadsdel man tillhör så kan man ringa Malmö stads växel och be dem koppla en rätt. Det är kvinnan själv som måste ansöka alternativt med hjälp av en företrädare, exempelvis en god man eller förvaltare. Om beslutet går en emot så har man rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta skall göras inom tre veckor från att man har tagit del av beslutet.

Malmö stad kan också informera om stöd till anhöriga och man kan kontakta Martina Takter som är närståendekoordinator och kan nås på telefonnummer 040 - 34 10 71. På internet kan man läsa mer om anhörigstöd på följande länk:

www.malmo.se/anhorig

Om man är man anhörig och vill chatta på nätet med andra i liknande situation så finns Gapet som är ett nationellt nätverk finns till för de som vårdar, hjälper och stödjer en närstående oavsett personens ålder och diagnos. För att läsa mer om Gapet så går man in på länken nedan:

www.gapet.se

Hoppas att vi har besvarat din fråga och att din vän får den hjälp och det stöd som han behöver. Återkom gärna om du har fler frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Vi är både funktionshindrade och min man får sköta allt från städning till handla mat och gå med sopor. Men han arbetar heltid med eget företag och blir därför helt utmattad bara av det. Vi nekades hemtjänst av Göteborgs kommun pga av att vi är gifta och man menade att han kunde hjälpa mig. Detta gör att jag blir helt beroende av honom. Har inte funktionshindrade rätt till jämlikhet? Det gör att förhållandet utsätts för väldigt stora påfrestningar.

Hej!

De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Av det du beskriver så låter det som om du är beroende av din man för att få ditt vardagsliv att fungera och att mycket av er energi går åt till att bara klara av det allra nödvändigaste. I ett sådant läge är det lätt att relationen tar stryk och att man inte orkar ge varandra det som man så väl behöver.

Biståndsparagrafen i socialtjänstlagen är en rättighetsparagraf för den enskilde. Den som uppfyller kriterierna har således rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Kriterierna som ska vara uppfyllda är att den enskilde ska ha ett behov av bistånd som den enskilde inte kan tillgodose själv samt att biståndsbehovet inte heller kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom någon annan än socialtjänsten.

När det gäller anhörigas ansvar så står detta reglerat i Äktenskapsbalken. Lagen bygger på att make/maka/sambo har ett gemensamt ansvar för ekonomi och skötsel av det gemensamma hemmet.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:230

Vi skulle rekommendera dig att överklaga beslutet för att få det prövat i domstol eftersom du inte är nöjd. Alla beslut som missgynnar den enskilde går att överklaga till förvaltningsrätten och detta ska göras skriftligt. Överklagan ska ha inkommit senaste tre veckor efter det att man tog del av beslutet. Din biståndshandläggare är skyldig att hjälpa dig om du behöver stöd i att sammanställa din överklagan.

Du har också alltid rätt att göra en ansökan på nytt om behovet av stöd och hjälp har förändrats. Vi skulle rekommendera dig att kontakta din biståndshandläggare för att föra en diskussion om hur dina behov ser ut och därefter eventuellt göra en ny ansökan.

På regeringens hemsida kan man läsa om funktionshindrade personers rättigheter. Där kan man också läsa om arbetet med en ny FN-konvention som just handlar om funktionshindrades personers möjligheter att ta del av de mäskliga fri- och rättigheterna.

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=50&module_instance=...

Hoppas att du vet hur du ska gå vidare. Har du fler frågor så är du välkommen åter!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter