Funktionsnedsatta Föräldrar

Jag måste säga att jag är riktigt bekymrad och orolig över vilken syn Malmö Stad har på funktionsnedsatta föräldrar.
Det är så tråkigt, att om jag och min sambo skulle få barn så är vi tvungna att flytta härifrån.

Ni hotar till och med att tag vårat barn på BB, alltså skall vi inte ens få chansen att visa att vi kan bli föräldrar. Tror ni inte att bara för att man är funktionsnedsatt så kan man vara förälder?? Alltså gör Ni skillnad på folk och folk.
Det är synd att ni inte vill hjälpa oss istället för att stjälpa oss...

Detta gör mig upprörd och detta skall upp i media.
Därför så tänker jag och min kompanjon skriva detta i min blivande bok...
Jag tänker strida för oss funktionsnedsatta som vill bli föräldrar...

Jag förväntar mig ett svar av er...

Mvh Sofie

Sofie

Kommentarer

Hej

Det är bra att du reagerar när du tycker att något är fel och tar strid för det du tror på.

Alla föräldrar har ansvar för att se till så att deras barn får den vård och omsorg som barnet behöver. Precis som icke funktionsnedsatta föräldrar så har man som förälder med funktionsnedsättning ett ansvar för att barnet får sina behov tillgodosedda.

Enligt socialstyrelsens definition av termen funktionsnedsättning så innebär detta en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det finns självklart olika grader av funktionsnedsättning och det finns stora skillnader i hur funktionsnedsättningen påverkar den enskilde individen beroende på exempelvis vilken hjälp och stöd man får.

Enbart en diagnos innebär inte automatiskt att socialtjänsten gör bedömningen att ett barn inte kan växa upp med föräldern. Socialtjänsten måste alltid göra en bedömning om och i så fall hur funktionsnedsättningen påverkar föräldraförmågan. Liksom i alla ärenden där socialtjänsten är orolig för om ett barn får sina behov tillgodosedda så görs en övervägning om barnet kan bo hemma med stöd från socialtjänsten eller om barn och föräldrar kan behöva vistas på exempelvis ett utrednings- eller behandlingshem innan man tar ställning till om det ska ske en placering av enbart barnet.

Om du som förälder motsätter dig en placering av barnet samtidigt som socialtjänsten anser att det finns starka skäl för detta så kan socialtjänsten fatta beslut om att barnet ska placeras enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Detta innebär att barnet placeras mot vårdnadshavarens vilja. I detta fall så tilldelas både barnet och vårdnadshavaren var sitt offentligt biträde som kan föra barnets respektive vårdnadshavarens talan. Därefter avgörs ärendet i förvaltningsrätten.

Tveka inte att höra av dig igen om du undrar över något mer!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Jag trodde inte att hade fått svar ifrån er, men igår såg jag ert TRÅNGSYNTA svar. Jag bröt fullständigt ihop. Jag kan förstå¨att NI ser till barnets bästa men att NI drar ALLA funktionsnedsatta över en kam, det är fruktansvärt. Vi varken super eller slåss eller skulle låta vårt barn ha avföring upp till axelhöjd. Men det tror ni inte på nej då skall vi hindras ifrån att älska och vårda ett barn med RÄTT STÖD och HJÄLP. Jag antar att ni så kallade Soctanter har barn som ni både älskar och vårdar väl, skulle ni vilja vara utan dem? Skulle ni vilja hindras att skaffa barn bara för att ni är "normala"? Skulle inte NI vilja ha hjälp och stöd för att kunna skaffa barn? Jag vet en mamma som har ett förståndshandikapp och bor i en annan kommun i Sverige som har barn. Hon får den hjälpen hon behöver MED SITT BARN. Barnet är idag 5-6 år och Soc har inte tagit hennes barn ännu. Konstigt eller hur för det är hon väl inte värd? Hur som helst så vill jag hitta den hjälpen i Sverige, Men det är synd att NI slänger ut föräldrar ur er kommun. Tack för ett sjukt trångsynt svar... Kanske skulle ni tänka om... Som sagt detta skall ut i media...

Hej!

Vi beklagar om vi inte varit tydliga nog i vårt svar och att du fått uppfattningen att vi anser att personer med en funktionsnedsättning inte skulle kunna vara goda föräldrar. Vi är övertygade om att de allra flesta föräldrar vill sitt barns bästa oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Det är inte heller så att socialtjänsten automatiskt kan eller ska omhänderta ett barn endast för att föräldern har en funktionsnedsättning utan det handlar i så fall om att barnet på något vis riskerar att fara illa. Detta kan naturligtvis lika väl ske i familjer där en eller båda föräldrarna inte har någon form av funktionsnedsättning. Begreppet funktionsnedsättning är därtill väldigt brett och säger inte egentligen något om varje enskild individs föräldraförmåga.

Vad vi försökte förmedla i vårt svar till dig var de faktorer som socialtjänsten har att ta ställning till när man får kännedom om att ett barn riskerar att fara illa. Om socialtjänsten gör bedömningen att bristerna hos föräldrarna är så stora att de äventyrar barnets fysiska eller psykiska hälsa så ligger inte fokus längre på de vuxnas rättigheter till stöd och hjälp utan istället på samhällets ansvar att skydda barnet.

Men självklart ska socialtjänsten enligt socialtjänstlagen i första hand utreda om det finns frivilliga stödinsatser för att man som förälder ska klara av sitt föräldraskap, som i fallet med den mamma du berättar om.

Vi hoppas att du fått en alternativ förståelse för vårt svar på din fråga och att du fortsätter att kämpa för funktionshindrades rättigheter!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Tack för ett mer givande svar! Det känns ändå som om ni har diskuterat den här gången innan ni svarade och det ger mig ändå hopp. Men jag vill ändå understryka att man är olika människor fast man har en funktionsutmaning... Jag hoppas också för min del och andras funktionsutmandes del att ni är sammarbetsvilliga i framtiden. Vi skall ha rätt till stöd och hjälp. Mvh Sofie

Hej!

Vi håller helt och fullt med om att en person med en funktionsutmaning inte är den andre lik och vikten av att möta människor utifrån varje enskild individs förutsättningar och förmågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter