Mamma Med Fyra Barn

Postat: 2010-03-31 00:40

Jag ska skilja mig och den 17.4.2010 går bitenketid ute och jag vet inte vad jag ska ta vägen jag och mina barn.

rädd mamma

Kommentarer

Postat: 2010-03-31 15:58

Hej!

Att skilja sig kan vara mycket påfrestande och ett svårt beslut, särskilt om det finns barn med i bilden. Om man har barn under 16 år som bor hemma får man alltid en betänketid på 6 månader upp till ett år. Om man fortfarande vill skiljas efter denna tid måste man meddela detta till tingsrätten som beslutar om skilsmässa.

När man är gift är makarna försörjningsskyldiga gentemot varandra. Denna skyldighet upphör vid en skilsmässa och de saker man införskaffat (bostad, bil, värdesaker) för gemensamt bruk ska delas mellan makarna, detta kallas för bodelning. I princip ska alla makarnas tillgångar, efter avbetalning av skulderna, delas lika. Egendom som någon av makarna fått som enskild egendom genom arv, testamente, gåva eller äktenskapsförord räknas ej in då boet ska fördelas.

Vid bodelningen beslutas också om vem som ska ha rätt till bostaden. Den som bäst behöver bostaden och bohaget har rätt att få dem på sin lott. För det mesta blir det den som barnen ska bo hos. Makarna kan själva komma överens om hur bodelningen ska gå till och hur boet ska delas. Båda makarna måsta skriva under bodelningen för att den ska vara giltig. Om man inte kan komma överens kan man begära hos tingsrätten att en bodelningsförrättare utses. Bodelningsförrättaren bestämmer då hur boet ska delas och vem som ska få bostaden. Om man inte är nöjd med bodelningen kan man klaga hos tingsrätten.

Föräldrar får själva bestämma vem barnen ska bo hos om barnen är under 16 år. Föräldrar som har gemensam vårdnad och som är överens, kan få hjälp hos familjerätten att skriva avtal om hos vem barnet ska bo. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det är skriftligt och om det är till barnets bästa. Ett sådant avtal får samma verkan som en dom. Om föräldrarna hellre vill, eller om de är oense, kan de begära att domstolen fattar beslut om hos vem av dem barnet skall bo.
Du kan läsa mer om skilsmässa och bodelning på socialstyrelsens hemsida
https://www.socialstyrelsen.se/Sidor/SimpleSearchPage.aspx?q=bodelning&df...

Du kan även kontakta familjerätten för samarbetssamtal och rådgivning i familjerättsliga frågor. Familjerättsbyrån har telefontid måndag-fredag 08.00-09.00 och du når dem på telefonnummer 040-34 52 38

Om dina boendeproblem inte löser sig vid bodelningen kan du ringa till Malmö stads växel och be att få bli kopplad till den enhet i din stadsdel som arbetar med boendefrågor och hemlöshet.

Telefonnummer till Malmö stads växel är 040-34 10 00.

Vi önskar dig lycka till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter