Vuxen Och Drogproblematik

Postat: 2009-12-01 14:05

Hej!

Jag har några frågor ang. vilken hjälp finns att få för en vuxen/person över 18 år med drogproblemtik boende i Malmö?

Finns det några tvångsåtgärder att vidta om personen är omotiverad och själv ej vill ha hjälp, men uppenbart har drogproblem? Vad krävs i så fall för att det ska komma till stånd?

Går det att göra en anmälan till polis eller socialtjänst (precis som man kan göra när barn far illa) när en vuxen person far illa pga. sitt drogmissbruk?

Tack för en mycket bra hemsida!

Elin

Kommentarer

Postat: 2009-12-02 15:45

Hej

Det finns många olika former av behandlingar och i Malmö erbjuds bland annat vård i öppenvård som innebär att man fortfarande kan bo hemma och få stöd på en öppenvårdsmottagning. En del av behandlingsalternativen i öppenvård är bundna till olika stadsdelar, vill man veta mer om öppenvård i sin egen stadsdel ska man kontakta socialtjänsten. Malmö stad erbjuder också en kommungemensam öppenvård, Öppenvårdshuset Gustav är öppet för alla malmöbor och vänder sig till dem som har fyllt 18 år och:
- har ett pågående eller avslutat missbruk/beroende
- är orolig för någon annans missbruk eller beroende
- är anhörig till missbrukare

Öppenvårdshuset Gustav går att nå på telefon 040- 34 91 90.

Är man under 25 år och har problem med alkohol och droger kan man också vända dig till Maria Malmö som kan vara behjälpliga med information, rådgivning och behandling. Maria Malmö vänder sig även till anhöriga. Man når Maria Malmö på telefon 040- 33 71 70 vardagar 8-17 och lördagar 10-12.

Ovanstående exempel innebär att man inte behöver kontakta socialtjänsten till att börja med. Skulle man vilja ha råd och information om fler behandlingsalternativ ska man ta kontakt med socialtjänsten i den stadsdel man bor i. Till socialtjänsten kan man bland annat framföra en ansökan om behandling på institution. Behandling på institution innebär att man sover och lever på behandlingshemmet under en avsatt period. När man ansöker om behandling via socialtjänsten öppnas en utredning som syftar till en bedömning av personens missbruk och behov. Utifrån utredningen och den sökandes önskemål fattas beslut om val behandling.

Myndigheter, anhöriga eller medmänniskor kan göra en anmälan om oro enligt socialtjänstlagen eller en anmälan enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). Anmälan lämnas till den stadsdel som personen man är orolig för är skriven i.

LVM står för Lag om vård av missbrukare i vissa fall. LVM är en tvångsvårdslagsstiftning som syftar till att bryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former. Tvångsvård skall beslutas, om någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma från sitt missbruk och vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt Socialtjänstlagen eller på något annat sätt, och han till följd av missbruket: 1) utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara och 2) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller 3) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Generellt används LVM när personen utgör en fara för sig själv och andra, riskerar sin egen hälsa och liv och inte går med på frivilliga insatser.

Det är socialtjänsten via politikerna i kommunens socialnämnd som beslutar om LVM-vård och därefter ansöker om fastställande av vården hos Länsrätten. Socialtjänsten kan ta ett LVM med omedelbar verkan i de fall där tvångsvård ej kan vänta på att Länsrätten ska ta beslut.

Vi vill poängtera att LVM främst används i akuta lägen och då vård på frivillig väg inte går att tillämpa.

Tips! För mer information om öppenvårdsalternativen se malmo.se, social och familjefrågor, missbruk och beroende (vänster spalt).

Hoppas att du fått svar på dina frågor

Vänligen

Soctanterna

Soctanter