Lvm-Anmälan

Hej!

Jag undrar om man kan LVM-anmäla en anhörig om man anser att denne person far illa på grund av sitt missbruk? Om så var kan man finna stöd för detta? I vilken lagtext?

Filosofen

Kommentarer

Hej!

Om man bedömer att en persons missbruk utgör en fara för personens liv och hälsa kan man göra en anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten gör en utredning och försöker i första hand få tillstånd en frivillig förändring enligt socialtjänstlagen.

Om personen inte vill gå med på frivilliga insatser så kan socialnämnden besluta att personen läkarundersöks för att se om det föreligger fara för personens liv och hälsa om han eller hon fortsätter sitt missbruk. Anser socialnämnden efter utredning och att det av läkarintyget framgår att det finns skäl att bereda någon tvångsvård, skall nämnden ansöka om sådan vård hos förvaltningsrätten.
LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) Mer information kan du hitta på socialstyrelsens hemsida:

https://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1997-6

Vänligen

Soctanterna

Soctanter