Missbruk

En man kommer in frivilligt till socialen och vill ha hjälp för sitt missbruk. Han får lämna behandlingen för han sökte frivilligt efter vård. men om behandlaren inte anser att de är rätt för han, och känner att han kan vara en fara för sin omgivning så kan de använda tvång/LVM för att han ska vara kvar i behandlingen. stämmer det?
Nu undrar jag Hur går det till när en frivillig behandling ändras till tvång? Gör man en ny utredning? hur går det till från första början när man ska ändra till tvång tills det blir tvång? hur går processen till?

MVH

Jenny

Kommentarer

Hej!

Det kan vara svårt att hitta rätt vårdform när man är inne i ett aktivt missbruk. Ambivalensen mellan att få hjälp och blir drogfri samtidigt som ”suget” och abstinensen sätter in.

Som vi förstår din fråga så har en man kontaktat socialtjänsten för att få hjälp för sitt missbruk. Mannen har beviljats en behandling, men avbryter denna av någon anledning. Socialsekreteraren är fortsatt orolig för mannen då han inte blivit missbruksfri och då det finns risk att han kan vara en fara för sin omgivning.

I första hand ska socialtjänsten försöka förmå den enskilde att frivilligt genomgå behandling för sitt missbruk. Om den enskilde inte medverkar till detta och hon/han till följd av sitt missbruk utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk för att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående kan lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, vara tillämplig.

Tvångsvården har till syfte att motivera missbrukaren till att frivilligt medverka till fortsatt behandling och stöd för att komma ifrån sitt missbruk. Så fort socialnämnden får uppgifter genom anmälan eller på annat sätt till exempel egen kännedom, skall utredning inledas. Även om det tidigare funnits en utredning och insats för mannen, så skall en ny utredning utifrån de nya uppgifterna öppnas.

Om utredningen visar att den enskilde kan beredas vård enligt LVM då ska en ansökan om beredande av vård lämnas in till Förvaltningsrätten.
Det kan till exempel vara så att den enskilde beviljats frivillig vård ett flertal gånger men den enskilde inte har fullföljt vården utan avbrutit och missbruket fortsatt så att hans hälsa är i allvarlig fara och den enskilde inte bedöms trovärdig i sin önskan om frivillig vård.

Om det är sannolikt att den enskilde missbrukaren kan beredas vård enligt LVM och då vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, eller om det finns en överhängande risk för att missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående, kan socialnämnden besluta om omedelbart omhändertagande.

Det är sedan Förvaltningsrätten som fastställer vården enligt LVM. Missbrukaren har rätt att yttra sig i frågan, vara med vid den muntliga förhandlingen och även av Förvaltningsrätten få offentligt biträde.

Vi hoppas att vi förstått din fråga rätt och att du fått svar på den.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter