Ek. Bist

Postat: 2009-03-10 09:31

Vad menas med ekonomisk bistånd? Kan jag som är över 18 söka till det och är arbetslös?

Josefine

Kommentarer

Postat: 2009-03-13 16:44

Hej

Det är en bra fråga som du ställer.

Ekonomiskt bistånd kallas också ibland för socialbidrag eller försörjningsstöd.

Nedanstående text är hämtad från www.malmo.se – individ och familj – Försörjningsstöd. Där kan du inhämta mer information om försörjningsstöd. Där eller under de länkar vi har på forumet hittar du länk till Socialstyrelsens hemsida där du kan provberäkna om du är berättigad till försörjningsstöd eller inte.

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.
Försörjningsstödet ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, fritid, personlig hygien, förbrukningsvaror (varor som behövs för att sköta om bostaden och kläder och skor), dagstidning, telefon- och TV-avgift. Beloppen baserar sig på en av regeringen fastställd riksnorm som är gemensam för alla kommuner.

Du kan även få försörjningsstöd till skäliga kostnader för boende och hemförsäkring samt till läkarvård, medicin, glasögon, tandvård och fackföreningsavgift.

För att ansöka om försörjningsstöd vänder du dig till den stadsdelsförvaltning där du bor. En socialsekreterare utreder om du har rätt till försörjningsstöd. Du får information om vilka uppgifter och handlingar som måste lämnas för att utredningen ska kunna genomföras.

Förstagångsansökan kan du bara göra efter kontakt med din stadsdel. Är du osäker på vilken stadsdel du tillhör kan du kontakta Malmö stads växel 040 - 34 10 00.

Om din ansökan om försörjningsstöd helt eller delvis avslås ska du få ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till domstol (Länsrätten). Malmö stad har skyldighet att lämna information om rätten att överklaga och hur du gör det.

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess. Det betyder att inga uppgifter om dig får lämnas till någon annan myndighet eller person om inte sekretesslagen tillåter det.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter