Vuxen

En son som är vuxen som bor hemma som har försörjningsstöd ska väl också betala hemma när systern får till hyra som är yngre.

alma

Kommentarer

Hej

Vi vill först poängtera att varje ansökan om ekonomiskt bistånd prövas individuellt. Detta betyder att när man prövar rätten till bistånd tar man ställning till det faktiska behovet. Vidare prövar man också om behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Man tar inte i sak ställning till om ungdomen ska betala hemma eller inte. Uppdraget blir istället att tillgodose att ungdomen är försäkrad en skälig levnadsnivå. Om den vuxna sonen inte betalade hemma innan han ansökte om ekonomiskt bistånd är det inte givet att han ska göra detta när han börjat få bistånd, därför skulle en ansökan om hyra kunna avslås. När det gäller bistånd för uppehälle är det upp till familjen själva att komma överens om hur detta ska fördelas till mat och så vidare.

Tänk på att om man fått avslag på sin ansökan eller på en del av den så finns det möjlighet att överklaga detta beslut. Din socialsekreterare skall på begäran hjälpa dig med att sammanställa din överklagan om du inte själv vet hur du ska gå tillväga. En överklagan ska inkomma senast tre veckor efter det att man fått ta del av beslutet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter