Försörjningsstöd För Hemlös

Jag vore mycket tacksam för ett råd angående en god vän som befinner sig i en oerhört svår situation. Personen i fråga saknar säväl bostad som inkomst, och har just nu ingenstans att ta vägen utan bor på gatan. Han har ansökt om försörjningsstöd, men fått avslag. Som jag uppfattat situationen, motiveras avslaget med att han saknar permanent bostadsadress. Enligt min väns beskrivning har han fått beskedet att han, för att vara berättigad till försörjningsstöd, måste ha ett hyreskontrakt på en bostad i sitt eget namn. Detta har försatt honom i en mycket svår sitaution - eftersom han helt saknar inkomst är det i princip omöjligt för honom att få ett lägenhetskontrakt, vilket har lett till en ond cirkel där han inte finner någon utväg.
Min huvudsakliga fråga till er är huruvida det finns några alternativa utvägar vad gäller ekonomiskt stöd för den som saknar bostad? Har min vän uppfattat situationen rätt i det att det krävs ett hyreskontrakt för att en person ska kunna erhålla försörjningsstöd? Om inte, skulle han kunna bli hjälpt av att exempelvis bo som inneboende, och därmed ha en fast adress, dock ej baserad på ett kontrakt i eget namn? Skulle det, förutsatt att min vän uppfyller övriga kriterier för att beviljas försörjningsstöd, finnas möjlighet för honom att i förväg erhålla någon form av intyg på att han, då en bostad är ordnad, kommer att få ekonomiskt bistånd som hjälper honom att betala hyran?
Jag vill nämna att min vän inte är svensk medborgare, men har permanent uppehållstillstånd.
Tusen tack på förhand för ert svar!

Marianne

Kommentarer

Hej

Det gläder oss när närstående hör av sig för att stötta en god vän eller anhörig. Många gånger kan det vara svårt för personen i den utsatta situationen att motsäga sig beslut och förhöra sig om vad som egentligen gäller, då kan man behöva någon som ser saken utifrån och som har kraft att göra något åt den.

Det vi först och främst vill rekommendera din vän att göra är att ta kontakt med den stadsdel som han tillhör för att diskutera sin bostadssituation. Du skriver att han bor på gatan vilket han bör lyfta upp i sin diskussion med berörd stadsdel. Bostadsmarknaden i Malmö är dessvärre mycket ansträngd och vad som eventuellt kan bli aktuellt är en plats på ett härbärge för natten. Det kan ändå vara relevant att föra en diskussion om vilka alternativ som finns och vad man själv kan göra för att komma vidare med sin situation. Tipsa din vän om att ringa till något av nedanstående nummer och be att få prata med någon som arbetar med boendefrågor.

Centrum: 040- 34 58 70
Husie: 040- 34 62 14
Fosie: 040- 34 57 00
Hyllie: 040- 34 57 76
Limhamn-Bunkeflo: 040- 34 63 35
Kirseberg: 040- 34 60 30
Oxie: 040- 34 38 48
Rosengård: 040- 34 51 30
Södra innerstaden: 040- 34 56 05
Västra innerstaden: 040- 34 49 00

Han ska ringa till den stadsdel där han vistas. Om det är svårt att avgöra vilken stadsdel han vistas i med tanke på att han för närvarande bor på gatan och kanske därav rör sig i flera stadsdelar så ska han vända sig till Sociala resursförvaltningen. De i sin tur fördelar hans ärende till en stadsdel. För att komma i kontakt med Sociala resursförvaltningen ringer man 040 34 93 00.

Vidare till din huvudsakliga frågeställning. Att din vän skulle ha fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd med motiveringen att han saknar fast adress låter konstigt. Det han skulle kunna ha fått avslag på är ekonomiskt bistånd för hyra då han ju inte har någon sådan. Däremot ges inte avslag för uppehälle endast på grund av att han saknar fast adress.

Möjligen skulle det kunna vara så att stadsdelen som han ansökt hos har ansett att de har saknat underlag för att din vän verkligen har vistats där, alternativt att de bedömt att han vistats i annan stadsdel. Om det skulle vara på det här viset så ska den stadsdel som han först lämnade ansökan hos hänvisa din vän vidare så han får möjlighet att ansöka på rätt ställe. Precis som vi skrev ovan så kan man också, om man är osäker på vilken stadsdel en person ska vända sig till, hänvisa till sociala resursförvaltningen som då fördelar ärendet till en stadsdel.

Vidare vill vi också lyfta fram att då man prövar sin rätt till ekonomiskt bistånd så ställs inga krav på att man ska kunna uppvisa ett förstahandskontrakt. Ska man endast ansöka om uppehälle krävs inget kontrakt alls. Ska man däremot ansöka om bistånd till hyra så krävs visserligen ett kontrakt, dock kan det vara såväl ett förstahandskontrakt som ett inneboendekontrakt.

Vi rekommenderar att din vän åter tar kontakt med handläggaren som har fattat beslutet för att få klarhet i vad beslutet grundar sig på samt vart han ska vända sig för att söka bistånd om det skulle vara så att han ansökt på fel ställe.

Vi vill också passa på att säga att om man får avslag på sin ansökan eller på en del av den så finns det möjlighet att överklaga detta beslut. Ens socialsekreterare skall på begäran hjälpa en med att sammanställa överklagan om man inte själv vet hur man ska gå tillväga. En överklagan ska inkomma senast tre veckor efter det att man fått ta del av beslutet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har fler frågor eller funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Miljoner tack för ert utförliga svar! Informationen kommer att underlätta mycket för mig i mina försök att hjälpa min vän. Jag tror att det kan ha skett en rad missförstånd mellan min vän och hans handläggare då det gäller ansökan om försörjningsstöd, troligtvis delvis på grund av språkförbistringar. Det känns betryggande att höra att man inte kan nekas ekonomisk hjälp på grund av att man saknar bostad. Nu har jag ytterligare en liten fråga: Kan jag i egenskap av hans vän på något sätt hjälpa honom att reda ut vad som ligger till grund för att han fått avslag på sin ansökan? Kanske behövs ansökan kompletteras på något sätt för att kunna godkännas, och jag vill i så fall gärna försöka hjälpa honom med detta. Som jag uppfattat det, har han fått ett besked med avslag på ansökan utan motivering, och fått veta att han har rätt att överklaga beslutet. Jag utgår ifrån att hans handläggare av sekretesskäl inte får diskutera hans ärende med utomstående - finns det några vägar att "komma runt" detta, genom att min vän till exempel ger ett skriftligt godkännande för att jag får ta del av hans ärende?

Vad bra att du känner att du har nytta av vårt svar. För att kunna förstå vad som ligger till grund för avslaget på ansökan så bör man läsa avslagsbeslutet. Vi rekommenderar dig att fråga din vän om du kan få se på hans beslut för att kunna bilda dig en uppfattning om hur det kommer sig att han har fått avslag. På så sätt kanske ni tillsammans skulle kunna reda ut en del frågetecken.

Om han inte har fått något skriftligt beslut så bör han begära detta från sin socialsekreterare. Att se beslutet skriftligen gör det eventuellt enklare att förstå avslagsgrunden samt gå vidare för att skriva en överklagan. I överklagan är det viktigt att det framgår vilket beslut det är man överklagar samt varför man anser att beslutet är felaktigt. Det är verkligen hjälpsamt av dig att finnas till hands för din vän i hela processen! Att ha någon som stöttar en genom såväl små som stora delar i ens liv är oerhört betydelsefullt.

Precis som du skriver så får din väns handläggare inte diskutera ärendet med dig på grund av sekretesskäl. Du frågar efter vägar att komma runt detta. Det finns möjlighet att skriva en fullmakt för att du ska kunna föra din väns talan hos handläggaren. En fullmakt ska helst vara så utförlig som möjligt och stor försiktighet kommer att råda kring att lämna ut handlingar som inte specifikt står med i fullmakten.

Det kan också vara bra att veta att även om man lämnar en fullmakt så har den enskilde, när som helst, rätt att ångra sig och ta tillbaka medgivandet.

Hoppas vi har besvarat din fråga. Välkommen igen om du undrar något ytterligare!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter