Anmäla

Jag misstänker att ett barn i en familj far illa,det handlar då om övergrepp.
Vad händer efter en anonym anmälan undrar jag,utreds den automatiskt,tar ni konakt med familjen?
Det känns ganska obehagligt att göra en anmälan när man inte är 100% säker tycker jag.Kan ni ge mej ett råd?

Yvonne
2024-03-27 12:54

Hej!

Vilken fin medmänniska du är som bryr dig om andra och vill försöka göra någonting för att ett barn inte ska behöva fara illa. Även om du inte vet säkert vad som har hänt, förstår vi det som att du har vissa uppgifter som gör att du har en oro för att ett barn har utsatts för någon form av övergrepp.

Om du hade varit en professionell person som i ditt arbete med barn fått uppgifter som gjorde att du hade en oro för att ett barn kunde fara illa, så hade du enligt socialtjänstlagens 14 kap 1 § haft en skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten. Bara misstanke är tillräckligt för att du som är yrkesverksam ska ha en skyldighet att anmäla. Vidare står det i samma kapitel i 1 c § att var och en som får kännedom om eller misstänker att barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten. Så även om du inte är säker, men har en misstanke att ett barn kan fara illa, så har du lagstöd i att anmäla.

För ett minderårigt barn, vare sig det är en anonym anmälan eller en anmälan som har en avsändare, har socialtjänsten att omgående göra en skyddsbedömning, det vill säga göra en bedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd.

För att kunna göra denna bedömning behöver socialtjänsten ibland kontakta både barn och vårdnadshavare omgående för att säkerställa att barnet har det skydd som barnet behöver i den akuta situationen. Ibland är uppgifterna i anmälan sådana att en bedömning om skyddsbehov kan göras utan att en kontakt tas.

Socialtjänsten ska sedan så snart som möjligt besluta om det finns anledning att inleda eller inte inleda utredning utifrån de uppgifter som inkommit. Ett sådant beslut ska fattas inom fjorton dagar efter att anmälan inkommit.

När en anmälan inkommer till socialtjänsten med en oro för ett barn kommer socialtjänsten att kontakta vårdnadshavare och prata med dessa och med barnet om så är möjligt utifrån ålder och mognad. Beslutar socialtjänsten att inleda utredning enligt 11 kap Socialtjänstlagen, så ska utredningen göras skyndsamt och vara slutförd inom 4 månader. Med stöd av 11 kap 2 § Socialtjänstlagen, får socialtjänstens utredare ta kontakt med och konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs för att kunna erbjuda rätt skydd, hjälp och stöd till barn och deras familjer.

Du har rätt att vara anonym när du gör en anmälan. För att vara säker på att du behåller din anonymitet så behöver du tänka på vad det är du lämnar för uppgifter och om dessa kan härledas just till dig. Vi tänker att det ibland är bra för barn att de vet att det finns vuxna som bryr sig, att de vuxna står upp för barnet och vill barnet väl. Att då ha en identitet på personen som gör en orosanmälan till socialtjänsten kan vara betydelsefullt. Men har du en oro för att du ska utsättas för något för att du gör en anmälan så tänker vi att det är bättre du är anonym och anmäler än att du låter bli att agera överhuvudtaget.

Vänligen
Soctanterna