Risk

Om en person har sina barn familjehemsplacerade enl. LVU och fosterfamiljen vill åka utomlands med de placerade barnen än att mamman som är ensamstående motsäger sig detta då fadern befinner sig utomlands och inte är svensk Risk för att han kidnappar dem. Hon nekar skriva på tillstånd att utförda pass men detta görs ändå. Vad gäller och vad ska hon göra?

Emi
2024-03-26 13:57

Hej!

Om ett barn vårdas enligt LVU bestämmer socialtjänsten hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under vårdtiden. Socialnämnden eller den som socialnämnden har gett uppdrag att vårda barnet har att bestämma om barnet i den utsträckning det behövs för att genomföra vården och bestämma om barnets personliga förhållanden. Nämnden har under vårdtiden samma ansvar som vårdnadshavaren för att barnets grundläggande rättigheter enlig 6 kap 1 § Föräldrabalken tillgodoses.

Om barnet är placerat i ett familjehem, där familjehemmet planerar en gemensam resa utomlands och det behövs ett pass för att barnet ska kunna följa med, så kan socialnämnden gå in och begära att polismyndigheten utfärdar pass till barnet, trots att vårdnadshavare inte vill detta. Det är barnets behov som ska styra. Är barnet placerat är det viktigt att barnet kan vara med i de aktiviteter som familjehemmet gör för att känna att hon eller han får vara med och är en del av gemenskapen.

Du skriver att barnens mamma är orolig för att barnens pappa ska kidnappa dem om de åker utomlands. Om hon inte redan har berättat om sin oro för handläggaren så kan det vara viktig information för socialtjänsten att ha med sig när bedömning görs ifall man ska begära att polismyndigheten utfärdar pass åt barnen.

Vänligen
Soctanterna