Radera uppgifter, inga undantag

Kopierar en tidigare fråga och ert svar.
1. Gäller detta även om det skett sk vårdnadstvist där utredning skett inom socialtjänsten/familjerätten?
2. Om uppgifter fortfarande finns kvar, vart anmäler man det?
3. Gällande ert svar "-
Det finns vissa undantag från detta som går att hitta i 12 kap. 2 § SoL. Beroende på när du är född kan ett av de undantagen bli aktuellt för dig då akten till personer födda 5, 15 eller 25 i månaden sparas på arkivmyndigheten i forskningssyfte."-

Vem kan man överklaga detta till. Staten eller myndigheter äger inte mig.
Det ni skriver om, har inte jag gets någon information om heller.
Mänskliga rättigheterna? Jag vill inte delta i något forskningssyfte, hur anmäler jag det eller går vidare med det?

Hej.

Jag har haft försörjningsstöd men har sedan en tid inte längre något behov av ekonomiskt stöd då jag ordnat eget arbete. Undrar därför vilka rättigheter jag har att få alla min uppgifter om mig raderade?

Mvh
AA
AA
2023-12-01 02:42
Hej!

Först och främst; gratulerar till ditt arbete!

Socialnämnden gallrar anteckningar och personuppgifter fem år efter det att sista anteckningen gjordes. Gallringen ska avslutas senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. Det finns vissa undantag från detta som går att hitta i 12 kap. 2 § SoL. Beroende på när du är född kan ett av de undantagen bli aktuellt för dig då akten till personer födda 5, 15 eller 25 i månaden sparas på arkivmyndigheten i forskningssyfte.

Det finns alltså ingen möjlighet att få sina uppgifter raderade ur socialtjänstens journalsystem tidigare än så även nu när du inte längre har behov av socialtjänstens insatser.

Vänligen

Soctanterna

Raderar
2023-12-04 04:58

Hej!

Detsamma gäller oavsett vilken enhet inom socialtjänsten som ärendet finns. Skillnaden är att vad det gäller en barnavårdsutredning och en utredning hos familjerätten så är detta registrerat på barnet och inte i föräldrarnas journaler.

Vilka uppgifter som sparas inom socialtjänsten regleras i socialtjänstlagen samt i socialtjänstförordningen. Att informera den enskilde om de gallringsregler och vad som sparas på socialtjänsten lämnas generellt inte ut om den enskilde inte frågar efter uppgifterna.

Uppgifterna som sparas för forskning används inte på ett sådant sätt att det går att utläsa vem uppgifterna gäller. Eftersom socialtjänsten inte tar något beslut i frågan, finns det heller inte något beslut att överklaga.

Om du har ytterligare funderingar kring gallringen och uppgifter för forskning så råder vi dig att kontakta stadsarkivet i din kommun för att där förhöra dig vidare kring vad som gäller.

Vänligen

Soctanterna