Lagra information och uppgifter i socialtjänsten

Hej igen. Kommer kopiera min ursprungliga fråga och erat svar. Har en ny frågeställning.
Ni skriver -"Det finns vissa undantag från detta som går att hitta i 12 kap. 2 § SoL. Beroende på när du är född kan ett av de undantagen bli aktuellt för dig då akten till personer födda 5, 15 eller 25 i månaden sparas på arkivmyndigheten i forskningssyfte.-"

Jag har inte blivit tillfrågad att delta i det och inte fått information om det heller.
Vem "äger" mig? Vart är de mänskliga rättigheterna? Jag vill inte att information för forskningssyfte ska sparas kring mig eller mina barn. Exempelvis kan man begära att blir borttagen från det sk PKU registret, blod som tas i samband med födelse.
Hur begär jag att dessa uppgifter tas bort från era system i syfte med forskning?
Sedan är jag införstådd med den andra lagringens lagen -"socialtjänstlagen 12 kap. 1 och 2 §§ gällande hur gallring ska gå till i kommunal socialtjänst. -"
Och går det inte att begära. Vart vänder jag mig för att få det prövat eller anmäla, jag inte medgivit mina uppgifter till sk forskningssyfte.

Ni skriver:

Kopia på tidigare frågeställning och erat svar:
Lagra persondata, information om biståndsansökaren

Hej
Hur länge får ni ha en person i systemet?
Jag sökte försörjningsstöd för mer än 2 år sedan.
Nu blir jag illa tvungen igen. Handläggaren kunde se att jag tidigare fått ekonomiskt försörjningsstöd.

Man blir ju av aktualiserad från systemet, när man inte ansöker mer. Min fd handläggare skrev och frågade om jag inte tänkt söka mer, denne behövde veta det för att kunna plocka bort mig från systemet.

Hur länge får ni ha kvar information ;
1. Att man tidigare erhållit ekonomiskt försörjningsstöd?

2. Uppgifter/ underlag som måste lämnas in vid varje månads ansökan för försörjningsstöd?
existensminimum

Hej!

Vi förstår att det är en jobbig situation för dig nu när du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd igen.

Vad gäller din fråga om hur länge socialtjänsten lagrar information finns det angivet i socialtjänstlagen 12 kap. 1 och 2 §§ gällande hur gallring ska gå till i kommunal socialtjänst. Med gallring innebär att man förstör handlingar i ett myndighetsarkiv.

Det framkommer där att inom socialnämnden ska anteckningar och personuppgifter gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes. Gallringen ska avslutas senast kalenderåret efter det att gallringsskyldigheten inträdde. Det finns vissa undantag från detta som går att hitta i 12 kap. 2 § SoL. Beroende på när du är född kan ett av de undantagen bli aktuellt för dig då akten till personer födda 5, 15 eller 25 i månaden sparas på arkivmyndigheten i forskningssyfte.

I ditt fall innebär det alltså att informationen om att du ansökt om ekonomiskt bistånd tidigare finns kvar i systemet då det var för två år sedan.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Lagra information och uppgifter
2023-11-25 09:19

Hej!

Visst är det väl så att ny kunskap föder nya frågor.

Att vissa uppgifter sparas inom socialtjänsten regleras precis som du säger i socialtjänstlagen samt i socialtjänstförordningen. Socialtjänsten ska informera dig om hur dina uppgifter hanteras och förvaras på myndigheten enligt dataskyddsförordningen. För mer information följ länken nedan:

Behandling av personuppgifter hos myndigheter | IMY

Att informera den enskilde om de gallringsregler och vad som sparas på Socialtjänsten lämnas generellt inte ut om den enskilde inte frågar efter uppgifterna.

Uppgifterna som sparas för forskning används inte på ett sådant sätt att det går att utläsa vem uppgifterna gäller. Eftersom socialtjänsten inte tar något beslut i frågan, finns det heller inte något beslut att överklaga.

Vi råder dig att kontakta stadsarkivet i din kommun för att där förhöra dig vidare om vad som gäller med arkivering, gallring och uppgifter för forskning.

Vänligen

Soctanterna