Det är obligatoriskt för barnet att gå i dagis

Hej !

Kan en socialsekreterare tvinga mig att anmäla min son i dagis om jag har mer än 100 dagars pappaledighet?

Kan han avbryta hjälpen till mig och min familj på grund av detta? Förse mig med lagen som föreskriver detta.

Med vanlig halsning,

Förfrågan om lagen
2023-11-17 14:25

Hej!

Vad bra att du har föräldradagar kvar så du kan ta ut för att vara med ditt barn. Dessa dagar kan du använda i flera år framöver för att vara med ditt barn. Föräldrapenning är en socialförsäkring i Sverige som är ganska unik.

När det gäller rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen så finns den föreskriven i 4 kapitlet. I 1 § finns följande:

“1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.”

Det står i denna paragrafs andra stycke att den som inte kan försörja sig men kan arbeta har rätt till bistånd om en står till arbetsmarknadens förfogande. För att du ska kunna stå till arbetsmarknadens förfogande gäller att ditt barn har någon som kan ha hand om barnet, varför du kan behöva anmäla ditt barn till förskola om du inte har privata alternativ.

Din skyldighet att bidra till familjens försörjning så långt du kan går före att ta ut föräldraledigheten, så vida inte ditt barn är yngre än ett år. Detta eftersom barn ska vara ett år innan de börjar på förskola.

Socialtjänsten kan ge familjen avslag på ansökan om försörjningsstöd om bedömningen är att ni inte själv gör allt ni kan för att bidra till er försörjning nu och på sikt.

Vänligen

Soctanterna