Nekad stöd för bussresa

Hej,

Jag ansökte om ekonomiskt bistånd för en bussresa jag gjorde för att ta mig till ett obligatoriskt möte om planering mot självförsörjning med min socialsekreterare ö. Jag blev nekad detta med motivering att det endast är 3km mellan min bostad och socialkontoret. Räknas inte detta som en arbetsresa under 4.3 i socialtjänstlagen? Jag blev rekommenderad att cykla om jag inte har lust att gå 40 min enkel och 1 tim 20 min med retur. Jag äger ingen cykel kan jag ansöka bistånd om det?

Socialsekreterarennmdnadenattnjah kunde ta av mina fritidspengar för denna resa. Tycker knappast att ett obligatoriskt möte med min sekreterare är en del av min fritid. Om jag nu inte har rätt till bussbiljett för detta möte vad är gränsen för hur långt ifrån man måste bo innan man kan få det? Eller kör ni på känsla?

Zzyzx
2023-11-17 04:19

Hej!

Ibland hamnar man i en situation i livet som man inte riktigt kan styra eller påverka fullt ut, och just nu verkar du ha hamnat i en situation där du inte fullt ut kan försörja dig. Även om vi har ett socialförsäkringssystem i Sverige som ska säkerställa att människor inte lever i fattigdom utan har en skälig levnadsnivå, så behöver den enskilde som behöver hjälp ändå göra allt hen kan för att komma till självförsörjning. Möte med socialtjänstens tjänstemän är ett rimligt krav på den enskilde vid en planering till självförsörjning.

Vi kan inte svara på individuella ärende utan mer generellt. Vi förstår att du har gjort en extra ansökan om kostnaden för en bussresa som du inte fått beviljad.

Personer som har ekonomiskt bistånd kan enligt socialtjänstlagen få bistånd till skäliga kostnader för arbetsresor, men inte självklart för andra lokala resor. Avståndet, för att kostnad med allmänna kommunikationsmedel ska godtas till arbete eller sysselsättning, kan se olika ut i olika kommuner. Detta bör kommunen i så fall har fastställt i en så kallad riktlinje för vad som bedöms ingå i skälig levnadsnivå i kommunen. Socialtjänsten ska också göra en individuell bedömning för ansökan, och finns det medicinska skäl eller annat skäl att bevilja en bussresa kan detta göras.

Du har all rätt att ansöka om bistånd till en cykel om du har behov av detta. Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon.

Personer som har behov av särskilda persontransporter och samtidigt är berättigade försörjningsstöd från kommunen har möjlighet att få ersättning för den egenavgift som betalas för exempelvis färdtjänst.

Det bästa vore om du kontaktar din handläggare igen och ber denne förklara för dig vad som gäller i din kommun avseende resor.

Om du får ett avslag på din ansökan kan du alltid överklaga detta. Försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen är en behovsprövad rättighet. Om behovet kan tillgodoses på annat sätt, det vill säga att det är rimligt att gå, så föreligger inte rätt till bistånd.

Vänligen

Soctanterna