Journalanteckningar

Hej,
jag undrar om socialtjänsten har rätt att ta del av mina psykologjournaler? Om ja, har de sedan rätt att citera mina journaler (som är totalt orelevant för utredningen) i utredningen som handlar om mitt barn? Utredningsunderlaget har även skickats till mitt ex som alltså också fått ta del av mina journaler då de står i utredningen. Är det verkligen lagligt? Jag har inte givit mitt samtycke till att de får ta del av mina journaler.

En annan undran är hur lång kommuniceringstid det ska vara på en sådan utredning? Jag kvitterade ut underlaget igår och de vill ha mina synpunkter redan imorgon. Är det rimligt?

Med vänlig hälsning

Anna

Kommentarer

Hej!

Att genomgå en utredning hos socialtjänsten kan vara tufft och påfrestande då man behöver lämna uppgifter till socialtjänsten som kan kännas privata.

När socialtjänsten utreder ett barns situation utifrån att det kan finnas behov av skydd och stöd får information inhämtas utan samtycke. Den information som inhämtas skall vara relevant för utredningen. Verksamheter som har anmälningsplikt, så som sjukvården, har en skyldighet att lämna ut de uppgifter som socialtjänsten behöver.

Den som är part i ett ärende, det vill säga barnet och dess vårdnadshavare, har som huvudregel rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Båda vårdnadshavarna ges alltså möjlighet att få en fullständig insyn i allt beslutsunderlag i form av handlingar och annat utredningsmaterial som har tillförts ärendet. Det gäller alltså även handlingar vars innehåll är skyddat av sekretess.

Vad gäller hur lång tid du har på dig för att lämna in synpunkter på utredningen får du prata med din handläggare om.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor

Vänligen

Soctanterna

Soctanter