Re: Offentlig handling

Hej!

Tack för ert svar, men jag hade tre frågor:

Finns det någonting i en LVM-utredning som kan bli offentlig handling? I själva utredningen alltså?
Om rätten dömer till vård enligt LVM blir domen då offentlig handling?
Får vem som helst läsa domskälen?

Vad jag förstår av ert svar så blir själva domen offentlig handling, men blir domskälen också offentliga?

Och kan själva utredningen som ligger till grund för domen bli offentlig?

Undrande
2023-06-12 15:27

Hej!

Du ställer detaljerade frågor om offentlig handling. Du får antingen vända dig till socialtjänstens missbruksenhet samt till förvaltningsdomstolen för korrekt svar.

Allmänt kan sägas att flesta domar och domslut som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Det kan finnas känsliga uppgifter i domar och beslut som domstolen kan bestämma att sekretess ska fortsätta gälla för, även om själva domen blir offentlig. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Alla uppgifter är alltså inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av Offentlighets- och sekretesslagen.

Som nämnts ovan får rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom bestämmelse i lag om sekretess, t.ex. med hänsyn till skyddet för enskild personliga förhållanden (2 kap. 2 § 1 st. p. 6 TF). Som huvudregel gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL).

Den personlig integriteten väger alltså tyngre än någons intresse att ta del av handlingar avseende en persons tvångsvård.

Undantag från huvudregeln gäller för t.ex. begäran av utlämnande av handlingar av andra myndigheter om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Vad gäller utlämnande av sekretessbelagd handling till enskild görs följande undantag från sekretess (25 kap. 11 § 1 st. p. 6 OSL):

Vänligen
Soctanterna