Offentlig handling

Finns det någonting i en LVM-utredning som kan bli offentlig handling?

Om rätten dömer till vård enligt LVM blir domen då offentlig handling?

Får vem som helst läsa domskälen?

Undrande

Kommentarer

Hej,

Du undrar om en dom avseende LVM kan bli offentlig handling.

I OSL (Offentlighets- och sekretesslagen) 43 kapitlet 8 § står följande;

“En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att vara tillämplig i målet eller ärendet om uppgiften tas in i en dom eller ett slutligt beslut i samma mål eller ärende. Detsamma gäller om uppgiften tas in i ett beslut som inte är slutligt om beslutet innebär att domstolen tar ställning till om en tvångs- eller säkerhetsåtgärd ska riktas mot någon enskild eller att domstolen bestämmer vad som tills vidare ska gälla i en fråga som målet eller ärendet rör.”

Med andra ord blir en LVM-dom en offentlig handling som kan begäras ut av allmänheten.

Hoppas att det ger svar på din fråga.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter