Spara delar av försörjningsstödet

Hej, min fråga gäller situationer när en person med oskäligt hög hyra får rådrum för att hitta ett billigare boende, och den enskilde aktivt bidrar till detta. Kan socialtjänsten i en sådan situation villkora försörjningsstödet med att han eller hon söker bostad även i en annan kommun än hemkommunen?

Mackan

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att personen i frågan erhåller försörjningsstöd och anses ha för höga boendekostnader. Vi uppfattar det som att personen i frågan aktivt letar efter ett billigare boende men socialtjänsten villkora nu att personen i frågan även ska söka boende utanför kommunens gränser.

Av socialstyrelsens föreskrifter framkommer det att socialnämnden bör godta den faktiska boendekostnader vid kortvarig biståndsbehov d v s en period om maximalt tre månader. Vid behov som är längre än tre månader bör socialtjänsten pröva om kostnaderna anses skäliga. Enligt socialstyrelsens rekommendationer bör nämnden undvika att fatta beslut som medför att den enskilde tvingas flytta från den tätort eller den del av kommunen där han eller hon bott i flera år. Nämnden bör även ta hänsyn till om det i individuella fall finns särskilda skäl mot byte av bostad eller bostadsområde som t ex.
– om det finns risk för att ett byte medför negativa sociala konsekvenser,
– om en barnfamilj genom att flytta skulle tvingas bryta upp från barnomsorg, skola och socialt nätverk,
– om en ensamstående vuxen, t.ex. med funktionsnedsättning eller sociala problem och äldre med sviktande hälsa, har ett särskilt stort behov av kontinuitet i det sociala nätverket eller den fysiska miljö som hänger samman med det nuvarande boendet,
– om bostaden är anpassad till en boendes funktionsnedsättning eller
– om den enskilde har begränsad möjlighet att bli godkänd som hyresgäst, t.ex. vid arbetslöshet eller betalningsanmärkning.

Om man anser att beslutet är felaktigt kan man överklaga det och få det prövat i förvaltningsrätten.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter