Är försörjningsstöd ett lån?

Hej,

Jag har varit under socialens ansvar under ett par månader nu och jag har ingen inkomst och inga bidrag heller. Mina kontaktpersoner på soc säger att försörjningsstöd är ett lån och jag endast har rätt till 500-1000kr per månad. Är det verkligen så?

Arg på Soc

Kommentarer

Hej!

Försörjningsstödet är samhällets yttersta skyddsnät för den som inte själv kan tillgodose sina behov.

Vanligtvis är försörjningsstödet ett bistånd alltså något som inte ska betalas tillbaka. Vid varje ansökan görs en beräkning på dina inkomster och utgifter för den aktuella perioden och utifrån detta beslutas hur mycket bistånd (pengar) du är berättigad till.

I 9 kap 2 § SoL (Socialtjänstlagen) står det:

“2 § Socialnämnden får, i andra fall än som avses i 1 §, återkräva bistånd som den enskilde har erhållit enligt 4 kap. 1 § endast om det har lämnats
som förskott på en förmån eller ersättning,
till den som är indragen i arbetskonflikt, eller
till den som på grund av förhållanden som han eller hon inte kunnat råda över hindrats från att förfoga över sina inkomster och tillgångar.

Har ekonomisk hjälp lämnats i annat fall än som avses i 4 kap. 1 § får socialnämnden återkräva hjälpen, om den har getts under villkor om återbetalning. Ett beslut som avser ekonomisk hjälp som kan komma att återkrävas enligt denna paragraf skall vara skriftligt. Beslutet skall innehålla uppgifter om den eller de omständigheter som enligt denna paragraf utgör grund för återbetalningsplikten. Beslutet skall delges den enskilde.”

Alltså ska det i ditt beslut om försörjningsstöd stå att det ska återbetalas.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter