Barns rätt att läsa sin journal

Hej,

Min undran är om barn, och i så fall från vilken ålder, de kan begära få utdrag av och läsa sina egna journaler hos socialtjänsten? Rör bl a SoL14-utredningar.

Tacksam för svar.

Morsan

Morsan

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga!

Din dotter har rätt att få ta del av sina journalanteckningar och det framkommer inte i lagtexten om något ålderskrav. Detta står skrivet i Socialtjänstlagen 11 kap. 8 §. Om du vill läsa mer om rättigheter att ta del av handlingar kan du läsa vidare i Förvaltningslagen 16 § och 17 §. Rätten att ta del av handlingar begränsas av Sekretesslagen 10 kap. 3 §.

Inom socialtjänst gäller sekretess enligt 26:e kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen. Innan handlingar som upprättas inom socialtjänsten kan lämnas ut måste en sekretessprövning eller en menprövning göras. Detta innebär att en tjänsteman prövar om ett utlämnande av handlingar kan vara menligt (vara ett intrång i den personliga integriteten) för den eller de personer som handlingen berör. Vanligtvis får du ta del av uppgifter som rör dig själv. Vissa uppgifter i journalerna kan dock vara överstrukna t.ex. namn.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter