orosanmälan

Har jag som förälder laglig rätt att ta del av en orosanmälan i sin helhet ,(även om anmälan är anonym) eller får jag för lita mig på socialsekreterarens utdrag ur den. även om anmälan innehåller falskt tillvitelse. och hur försvarar man sig mot det om man inte får ta del av inkomna uppgifter i helhet?

jodåsåatt

Kommentarer

Hej!

Om orosanmälan avser ett barn som du är vårdnadshavare till är du part i ärendet och har därmed partsinsyn. Om du är part i ärendet har du alltså rätt att ta del av orosanmälan. Partsinsyn möjliggör för en part att få fullständig insyn i allt det material som figurerar i ärendet. Parten ska under handläggningens alla stadier få kunskap om vad som har tillförts i ärendet och beredas möjlighet att bemöta det. Vidare ska parten kunna kontrollera att handläggningen skett på ett korrekt sätt.

Om du inte skulle vara part i ärendet, tex om orosanmälan avser ditt barn men du inte är vårdnadshavare till barnet, då råder det sekretess gentemot dig. Sekretessen kan dock i vissa fall hävas, tex om barnets vårdnadshavare samtycker till det eller om det från socialtjänstens sida bedöms vara till barnets bästa att vissa uppgifter delges dig.

I undantagsfall kan uppgifterna i anmälan helt eller delvis sekretessbeläggas för vårdnadshavare även om den är part i ärendet. Det kan göras om socialtjänsten bedömer att det är en risk för barnet om vårdnadshavarna får kännedom om innehållet eller om det på annat sätt hindrar eller försvårar vissa utredningsåtgärder. I regel får vårdnadshavare efterhand ta del av innehållet. Om uppgifter sekretessbeläggs mot part ska det fattas ett beslut om det, och ett sådant beslut kan överklagas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter