Folkbokförd men hemlös

En hemlös kvinna har folkbokfört sig på en adress i Lund "där man inte kan bo" enligt socialhandläggare. Men att vara folkbokförd innebär ju inte att man har en bostad, utan att man kan nås på en viss adress. Vad säger lagen om detta?

Rådlös/rättslös

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det kan vara svårt att tolka begreppet. Det står att läsa följande i Folkbokföringslag (1991:481):

“6 § En person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon enligt 7 och 8-13 §§ är att anse som bosatt. Den kommun där en person är folkbokförd är hans eller hennes folkbokföringsort.
En person som folkbokförs på en fastighet som innehåller flera bostadslägenheter ska folkbokföras också på lägenhet.
Med bostadslägenhet avses lägenhet som är registrerad i lägenhetsregistret enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister."

“7 § En person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist.”

En person ska anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet där han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden.

Många av de rättigheter och skyldigheter vi har är beroende av att vi är folkbokförda. När socialtjänsten bedömer rätten till bistånd utgår de bland annat från var personen har sin starkaste anknytning. Folkbokföring är en del i det, men även var personen har sitt sociala nätverk och var personen själv anser sig ha sin starkaste anknytning ligger till grund för bedömningen. Även om man inte är folkbokförd i en kommun kan man ha rätt till viss hjälp i akuta situationer utifrån att man vistas i kommunen.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter