orosanmälan gällande myndiga elever

Hej !
Vi har flera elever som pga hög frånvaro inte är i skolan. De uppger psykisk ohälsa som skäl. De har inga vårdkontakter och kan inte uppvisa intyg om att de får behandling. Skolan har erbjudit sig att boka kontakter inom vården för dem. Erbjudit sig att följa med. Men utan framgång. Fortfarande hög frånvaro utan intyg. Ska skolan göra en orosanmälan fast eleven är myndig? Utan samtycke då eleven inte vill ha kontakt med soc?

lisa

Kommentarer

Hej!

Vi vill i första hand vara ett forum för allmänheten och hoppas att de som arbetar professionellt har andra möjligheter att inhämta kunskap i olika frågor. Men efter som vi tycker att din fråga är av allmänt intresse så ska vi försöka svara på din fråga.

Du har rätt i att den tvingande anmälningsplikten gäller bara mot barn som inte fyllt 18 år. Det finns ingen skillnad i fråga om vem som är anmälningspliktig på kommunala skolor och friskolor. Alla anställda oavsett arbetsuppgifter är anmälningspliktiga inom dessa verksamheter, kommunal som privat.

Men det finns, när en 18–19-åring genom sitt eget beteende riskerar att skada sig själv, möjlighet för skolan och för de flesta andra myndigheter att anmäla sådan oro till socialtjänsten. Lagstödet för en sådan anmälan finns i generalklausulen i SekrL 14:3, där det sägs att myndigheter kan informera varandra om sekretesskyddade angelägenheter "om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda."

Det innebär att intresset att kontakta socialtjänsten ska vara ”uppenbart”. Det kan röra allvarligt alkoholmissbruk eller drogmissbruk t.ex. Det gäller inte vid fall av ringa alkoholkonsumtion även om den är större än hos medelungdomen.

Ett tips är också att ta kontakt med socialtjänsten för att rådfråga i ärendet.

Vi hoppas att du får svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter