Deabetes

Kan man få hjälp av socialen att man måste ändra kost och det är dyrare

Ekonomi matbidraget för man fått en sjukdom och måste ändra matvanor

Kommentarer

Hej!

Om du har fått en sjukdom eller någon funktionsnedsättning kan du ha rätt till merkostnadsersättning via Försäkringskassan.
Du kan få merkostnadsersättning om:

du har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år
du har merkostnader på minst 11 825 kronor per år på grund av din funktionsnedsättning
du har fyllt 18 år och inte har en underhållsskyldig förälder
du är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor här, men det finns några undantag från den regeln.

Om du inte har rätt till ersättning via Försäkringskassan, har du alltid rätt att ansöka om bistånd över norm för fördyrade omkostnader på grund av sjukdom. Du måste då kunna visa på att du har fått diagnos, vilka merkostnader detta innebär för dig. Din ansökan prövas och du får beslut om din ansökan beviljas eller avslås.

Om man får avslag på sin ansökan har man alltid möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Om du bara får ett muntligt besked, så begär att du ska ha ett skriftligt beslut så du har möjlighet att överklaga beslutet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter