Missbrukare som inte inser sitt missbruk

Hej!

Jag har en ingift familjemedlem som jag misstänker har utvecklat en missbruksproblematik i alkohol. Personen i fråga har förlorat arbetet till följd av sitt missbruk och drickandet har sedan dess eskalerat. Jag misstänker att han dricker för att dämpa känslorna av otillräcklighet och bakslagen av att inte få ett arbete. Samtidigt är detta konsekvenserna av just drickandet.

Jag skulle vilja göra en orosanmälan till socialtjänsten för honom och jag ser ingen vits med att vara anonym, eftersom de uppgifter jag avser att lämna identifierar vem jag är (ingen annan vet ju dessa saker). Min närstående är i ett delirium, pratar på natten osammanhängande, trillar ofta och kan inte resa sig själv, gömmer sprit och förnekar att han är full. Dessutom kissar han på sig för att han inte känner av sin berusning.

Jag undrar vad som händer efter det att SOC får in en anmälan. Hur ser processen ut? Låt säga att han kallas på ett möte och inte dyker upp, kallas man på ett nytt möte? Om han tar sig i kragen och dyker upp välvårdad på mötet och förnekar missbruket, tar SOC honom på orden eller man gör en utredning ändå? Jag vill mest veta om det är lönt att göra en orosanmälan eller om jag svartar ner mitt namn i onödan.

Oroad närstående

Kommentarer

Hej!

Vi förstår din oro för din närstående och det är fint att du bryr dig.

Socialtjänsten arbetar främst utifrån frivillighet. Antingen att personen själv tar kontakt och ansöker om hjälp eller stöd eller att en orosanmälan inkommer så att socialtjänsten kontaktar för att erbjuda stöd och hjälp. Ibland är det ju så att en person inte själv ser sin problematik lika tydligt som personer i hens omgivning gör. Därför kan det ibland vara till hjälp när närstående berättar om vad de ser och upplever runt personen och hens situation.

Trots anmälan och erbjudande om hjälp från socialtjänsten så är det den enskilde själv som avgör om den vill ta emot den hjälpen eller inte. En utredning mot den enskildes önskan kommer inte att göras, såvida inte missbruket är så omfattande att det är fara för personens liv och hälsa beroende på hens missbruk. Tvångslagen, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM kan bli aktuell om personen till följd av sitt missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel inte får sitt vårdbehov tillgodosett genom socialtjänstlagen, alltså frivilligt, och att hen till följd av sitt missbruk utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Se länk nedan till lagstexten.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss...

Det är svårt för oss Soctanter att redogöra för hur kommuner och deras socialtjänster gör och agerar när de får in en orosanmälan. Vissa kommuner kanske skickar informationsbrev om möjligheten att få hjälp, andra kanske skickar kallelser medans andra kommuner gör hembesök.

Vi anser dock att det alltid är bra att en orosanmälan görs. Det kan över tid vara flera som har en oro för en person, det kan inkomma LOB, lag om omhändertagande av berusade personer mm, som gör att socialtjänsten till sist har så pass mycket underlag att det finns anledning att öppna en så kallad LVM-utredning. Om det inkommer en orosanmälan gällande missbruk från till exempel sjukvården ska en LVM-utredning öppnas enligt 7 § LVM.

Är du orolig för din familjemedlem tycker vi att du ska göra en orosanmälan. Du kan ringa din familjemedlems hemkommun och föra en dialog med dem om din oro. Om du vill veta hur denna kommun arbetar med sådan oro, kan du välja att hålla din familjemedlems identitet hemlig, och sedan avgöra om du vill göra anmälan eller inte.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter