Mat

Hej får man mat av er fast man inte har barn?

Viky

Kommentarer

Hej!
En ansökan om försörjningsstöd kan alltid göras hos socialtjänsten i den kommun man är folkbokförd i.

En ansökan innebär en utredning. De/den sökande kommer då att få svara på frågor kring den ekonomiska situationen i hushållet och kommer att bli ombedd att inkomma med underlag, avseende inkomster och utgifter och tillgångar i hushållet.

En socialsekreterare kommer att utreda ekonomin för den/de personer som ingår i hushållet. En bedömning görs om det föreligger rätt till bistånd med utgångspunkt av socialtjänstlagen. Därefter meddelas skriftligt beslut på ansökan. I det fall sökande får avslag på ansökan, ska skriftlig information, lämnas om tillvägagångssättet vid begäran om omprövning av beslutet, en så kallad besvärshänvisning. Man överklagar beslutet/avslaget till förvaltningsdomstolen.

En nödprövning kan göras och innebär att socialtjänsten utreder om det finns ett tillfälligt akut behov av bistånd för att undanröja att någon blir utan mat och då skulle lida skada.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter