Orolig kontaktfamilj

Hej
Jag är orolig för mina kontaktbarns hemsituation och den omsorgsbrist som finns där. Soc vet om detta men jag vet inte vad som mer görs. Har jag som har ett uppdrag, alltså utför en öppenvårdinsats nån rätt att få veta om soc gör fler insatser. Det verkar som det inte alls är självklart från soc utom bara ifall föräldrarna själva säjer det. Jag ska ju ge barnen stöd och då vill jag ju veta vad som mer händer i deras liv. Situationen har i princip varit densamma i 2 år. Allt handlar om att alla andra runtomkring som skola, grannar, kontaktfamilj, kompisars föräldrar kompenserar för omsorgssvikten. Ska jag orosanmälan eller räcker det att jag har uttryckt min oro till soc?

Rätt hjälp

Kommentarer

Hej!

Så bra att ni kan stötta barnen genom att uppmärksamma sådant som inte är bra för dem.

Eftersom ni inte är part i ärendet får ni bara ta del av den information som är av betydelse för att ni ska kunna genomföra ert uppdrag på ett fullgott sätt.
I vissa fall är det så att socialtjänsten bedömer att det finns behov av stöd och hjälp men att föräldrarna inte vill ta del av insatser. Då har föräldrarna rätt att avböja. I vissa fall bedöms hjälpbehovet vara så påtagligt att insatserna ges med tvång, men då är det barnet som får insatsen (LVU). Vårdnadshavare/föräldrar kan aldrig tvingas till att själva ta emot en hjälpinsats.

I vissa fall kan omgivningen kompensera för vårdnadshavares omsorgssvikt. Om du anser att det omgivningen kan göra för dina kontaktbarn inte är tillräckligt är det bra att du uppmärksammar socialtjänsten på det. När du informerar socialtjänsten ska de dokumentera det i barnens akt. Du kan säga till socialtjänsten att du vill att din information tas emot som en anmälan om oro. Dock ska informationen bedömas oavsett om det journalförs som en anmälan eller som en journalanteckning.

Vi hoppas du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter