Försörjningsstöd

Hej!
Jag är ensamstående mamma med ett barn som har en svår funktionsnedsättning.
Vi bor i en dyr andrahandskontrakt och hyran är 10500 kr i månaden. Lägenheten är en etta och jag har gjort allt jag kunde för att hitta billigare boende utan resultat.
På grund av min sons funktionsnedsättning kan vi inte bo som inneboende hos någon och jag står i olika bostadskö men jag har inte fått lägenhet än. Min handläggare på ekonomiskt bistånd har avslagit min ansökan om försörjningsstöd och allt inkomst jag har går till hyran då finns ingenting kvar för maten.
Jag har försökt med bostad men hittar inte billigare vilket min handläggare inte fattar. Om jag inte betalar hyran är vi bostadslösa men efter betald hyran har vi inte mat och jag kan inte heller låna pengar till maten. Jag söker aktivt jobb men pga min sons funktionsnedsättning är jag begränsad. Jag har försökt övertala min handläggare och har förklaratmin situation men ingenting har ändrats.
Jag bad min handläggare bevilja 8500 kr för hyran då hade vi någonting kvar för maten men det gick inte.
Vad ska jag göra? Är helt desperat. Ska mitt barn gå hungrig?
Mvh
Desperat mamma

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Enligt socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd utgår vid beviljande av försörjningsstöd bistånd till skälig boendekostnad.

Är du missnöjd med det beslut då fått av socialtjänsten har du rätt att överklaga till förvaltningsdomstolen för att få ditt ärende prövat. I besvärsskrivelsen skall det klart framgå varför du tycker beslutet är felaktigt. Socialtjänsten har skyldighet att hjälpa dig med överklagan om du har behov av detta.
“Socialnämnden bör vid bedömningen av vad som är en skälig boendekostnad utgå från den enskildes faktiska kostnad och behov av boende. Utgångspunkten vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad en låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden bör även relateras till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra större bostadsföretag på orten. Med orten bör avses den tätort där den enskilde bor eller de närmast belägna tätorterna inom kommunen.”

I Malmö har nämnden beslutat att högsta godtagbara boendekostnad för en ensamstående med ett barn är 7625 kronor i månaden.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter