Längd på utredning

Hej, hoppas ni kan hjälpa mig med svar på några funderingar!

Det är ju sagt att en utredning hos soc ska hålla på i max 4 månader men att den kan förlängas.
Jag undrar då:

- måste handläggarna söka om förlängning hos tex socialnämnd eller förvaltningsrätt eller kan de fatta ett sånt beslut på egen hand?

- måste ett beslut om förlängning delges vårdnadshavarna och inom en viss tid efter att beslutet fattats? Kan det överklagas?

- vilka skäl är giltiga för att förlänga? Är soc egen personalbrist och oförmåga att hinna avsluta utredningen inom 4 månader ett giltigt skäl?

- omfattar reglerna för förlängning alla sorts utredningar eller finns det skillnader i regelverket beroende på vilken sorts utredning det gäller (tex om utredningar om misstanke om våld i hemmet har en annan sorts regler än tex utredning för att den unge ägnar sig åt riskfyllt beteende)?

- om man inte har hört av soc på över 3 månader och vet att de för länge sen har överskridit deadline för 4 månader utan att familjen hört ett pip, vad kan man dra för slutsatser av det? Senaste mötet med soc var i slutet på juli (utredningen inleddes i mitten på juni), och sen hördes inget förrän soc gjorde polisanmälan om misshandel i början av oktober, vilket polisen lade ner direkt efter att barnen varit på förhör. Alla som är insatta i hur soc arbetar tycker att det är ett oerhört märkligt förfarande och de personer som familjen listat som resurser för barnen har inte heller hört något. Familjen vill inte höra av sig till soc för att inte väcka den björn som sover men har också fått höra att utredningen till och med kan vara nedlagd eftersom familjen inte meddelats om eventuell förlängning (deadline för utredningen bör ha varit runt 20/10, familjen vet inte eftersom de inte fått ta del av någon skriflig dokumentation överhuvudtaget).

Tack för hjälpen!

Fundersam mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår av dina rader att familjen har frågetecken kring kontakterna och informationen från socialtjänsten.

Nedan följer vad som gäller.
Barn: Enligt 11 kap. 1 § SoL ska socialnämnden utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter det att anmälan kommit in, inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Enligt 7 § förvaltningslagen (1986:223) FL ska varje ärende där någon enskild är part handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. En utredning ska inte pågå längre än nödvändigt och ska avslutas när det blir klarlagt att en insats inte behövs eller om det står klart att parterna inte vill ta emot erbjudet bistånd och skäl för LVU inte föreligger eller då beslut om tillräckliga åtgärder fattats.

När det gäller utredningar om socialnämnden behöver ingripa till barns skydd eller stöd framgår i 11 kap. 2 § SoL att utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Det så kallade Barnskyddsutredningen har konstaterat att den lagstadgade tidsgränsen för en utredning inte ska ses som en normal utredningstid utan som en bortre gräns. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningstiden för viss tid. Med viss tid menas att ett nytt beslut med en ny tidsfrist ska fattas. Det är bara sådana förhållanden som socialtjänsten inte själv råder över som kan vara skäl för förlängning. Det kan t.ex. vara att man inväntar ett referentunderlag. Hög arbetsbelastning, semester, byte av handläggare m.m. är inte godtagbara skäl för förlängning.

Vuxna: Utredningen får endast påbörjas med den vuxnes samtycke. Undantag är om det kan finnas ett behov av vård enligt LVM då utredning skall inledas även mot den enskildes vilja. När beslut om insats har fattats gör handläggaren en behandlingsplan tillsammans med den enskilde med beskrivning av de problemområden som skall bearbetas och med angivande av mål och delmål för insatsen. Behandlingsplanen skall följas upp och revideras minst var sjätte månad eller oftare vid behov.

Vad gäller vuxna ska utredning inledas utan dröjsmål om det som har kommit till nämndens kännedom genom ansökan eller på annat sätt kan medföra åtgärd (11 kap. 1 § SoL). Ett ärende ska handläggas skyndsamt efter det att ansökan eller anmälan inkommit. Med utredningstid menas den tid det tar från att en ansökan/anmälan inkommit och till dess det finns ett beslut som nått den enskilde.

När en utredning avslutas har klienten rätt att ta del av utredningen för att ges möjlighet att bemöta exempelvis påståenden och felaktigheter i utredningen. Därefter ska den slutliga utredningen delges klienten/vårdnadshavare.

Möjligheten finns att kontakta handläggaren för att få klarhet i ärendet. Tror att visshet är lättare att hantera än ovisshet.

Hoppas du fått svar på dina funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter