Angående orosanmälan/förhandsbedömning

Hej, jag var med en vän som stödperson vid ett samtal med socialtjänsten angående en orosanmälan som hade inkommit från förskolan. Under samtalet förekom det att barnet ungefär 3-4år gammal hade påtalat vissa brister till förskolepedagogerna , vilket mamman självklart inte kände igen . Samtalet upplevde jag sköttes relativt bra och socialtjänsten förmedla budskapet på ett konkret sätt. Vidare bör jag nämna att mamma är svensk medborgare men med annan etnicitet än svensk. Därav är det här orosanmälan väldigt stigmatiserade och skrämmande att höra att man blivit kontaktad soc... Jag råkades höra vid att vissa personer uppmanade henne att flytta utomlands när hon var i telefon .Vilket hon självklart inte gjorde Och även jag påtalade att det inte var logiskt eftersom att sanningen kommer alltid fram och i slutändan ser socialen efter barnets bästa. Hon visste ju att hon var oskyldig så varför skulle man fly liksom?? Hursomhelst min vän stannade och hennes ärenden la de ner. Men till min fråga hör vad händer om man lämnar landet med ett barn, som socialtjänsten ska inleda en utredning kring? Liksom vad är påföljderna om det finns några och hur tänker man kring detta fenomen. För jag antar att det har förekommit.. / en blivande socionom

Funderare

Kommentarer

Hej,

Varje fall bedöms utifrån den enskildes situation så det går inte att ge generella svar på din fråga.

Om en anmälan föranleder mycket stor oro kan utredning öppnas och åtgärder vidtas även om barnet befinner sig i utlandet. Exempel på omständigheter som föranleder mycket stor oro är om det föreligger grunder för åtgärder med stöd av LVU, om det finns misstanke om människohandel, könsstympning, tvångsäktenskap och exploatering.

Barnets bästa, både på kort och lång sikt, behöver utrönas av behöriga myndigheter i varje enskilt fall. Barnet ska vara delaktigt i den processen. Det finns möjlighet att utbyta information och initiera samarbete med sociala myndigheter i andra länder. Kommunens yttersta ansvar (den kommun i Sverige där ärendet initierades) gäller även om barnet vistas utomlands en tid.

Åtgärder kan vidtas både avseende barn som är svenska medborgare och barn som har annat medborgarskap. Om barnet har ett annat medborgarskap beror åtgärderna på om omständigheterna kring barnet är av sådan karaktär att det kan antas att myndigheterna i barnets hemland skulle vidta åtgärder.

Vilka möjligheter socialtjänsten har att agera beror också på om barnet vistas i ett land som omfattas av Bryssel II-förordningen eller 1996 års Haagkonvention.

Vi önskar dig lycka till med dina socionomstudier!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter