Hej

vad kan man vänder sig till om man vill har hjälp extra för min austim barn. Vi har det jätte jobbigt hemma.

orolig mamma

Kommentarer

Hej!

När ens barn har särskilda behov och man som förälder ibland känner att man inte räcker till eller orkar alltid, så behöver man ibland lite stöd och hjälp. Om rätt stöd och hjälp ges, kan man fortsätta orka och vara en god förälder.

Om ditt barn har fått diagnosen autism, har ni och barnet rätt till hjälp och stöd. Enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, finns bestämmelserna om insatser för bland annat dem som fått diagnosen autism.

I lagens 9 § finns de insatser av särskilt stöd och service som kan ges angivna. Förutom den första punkten om rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap som ska ges av landstinget, är det kommunen som kan ge stöd och hjälp.

Den hjälp som kan ges genom kommunen är personlig assistent, ledsagarservice, biträde av kontaktperson, avlösarservice i det egna hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Kommunerna har valt att organisera sig lite olika när det gäller insatser enligt LSS. Vissa kommuner har valt att handlägga ärendena inom kommunens Individomsorg och andra har valt att låta det handläggas inom Vård och omsorg. Hur det än ser ut i er kommun, så ansöker ni om bistånd enligt socialtjänstlagen. För att utreda vilka behov ert barn har öppnas en utredning och denna ska ta fram vad just ert barn behöver, vilka insatser barnet och ni som föräldrar behöver för att sedan besluta om vilka insatser enligt LSS ni kan få.

Ibland kan det vara så att det under vissa perioder finns mer behov av hjälp, och då har ni, liksom alla andra kommuninvånare, möjlighet att ansöka om hjälp enligt socialtjänstlagens 4 kap 1 §.

Vi hoppas att vårt svar har hjälpt er var ni kan vända er och att ni får det stöd ni behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter